Sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina NN 107/07144/1214/14 , agencija Plitvice-Nekretnine donosi 01.04.2008.god. uvjete poslovanja.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekste :Opći uvjeti ) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju.

Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju između posrednika i nalogodavca.

PONUDA NEKRETNINA
Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimamo pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.
Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

CIJENA NEKRETNINE
Cijena nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u protuvrijednosti kuna.

UGOVOR O POSREDOVANJU
Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik dovesti u vezu sa nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju, ako ugovor bude sklopljen.
Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu:Posrednički ugovor) sklapa se između posrednika i nalogodavca. U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za predmetnu nekretninu.
Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih stranaka za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.

OBVEZE POSREDNIKA

Potpisati ugovor sa nalogodavcem (prodavateljem ili kupcem) .
Upoznati nalogodavca sa prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišno-knjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravom ili drugim pravima trećih na nekretninu,
Obaviti potrebite radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
Omogućiti pregled nekretnina,
Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
Čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili sa poslom za koji posreduje,
Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koje se odnosi na to zemljište,
Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za posredovani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate,
Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla ( predugovora i ugovora),
Posredovati pri primopredaji nekretnine,
U ime nalogodavca urudžbirati potrebitu dokumentaciju kod nadležne Porezne uprave i zemljišno-knjižnog odjela nadležnog Suda,
Posrednik iznimno može, u ime i za račun nalogodavca zaključiti ugovor o posredovanju samo ako je nalogodavac za to izdao posebnu punomoć.

OBVEZE NALOGODAVCA
Zaključiti ugovor o posredovanju sa posrednikom,
Obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora,
Osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine,
Obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
Nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drugačije ugovoreno,
Ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tokom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
Obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim sa poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao.

Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

POSREDNIČKA NAKNADA

Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu u iznosu određenu ugovorom o posredovanju.
Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon zaključivanja prvog pravnog akta koji ugovorene strane zaključe ( predugovor ili kupoprodajni ugovor).

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu sa trećom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućio nalogodavcu stupanje u vezu sa trećom osobom ( fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla a naročito kao je:

neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;
organizirao susret između nalogodavca i treće ugovorene osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.
U koliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog pravnog posla dužan je isplatiti realne troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova a sve prema posredničkoj tarifi.

Posrednik ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani i pravni posao sa osobom sa kojom je posrednik nalogodavca doveo u vezu.

Posrednik ima pravo na naknadu i kada ona nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena. Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.

IZNOS NAKNADE
Navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada i na njih se ne obračunava PDV-e.

Kod kupnje posrednička naknada iznosi 3% od postignute cijene nekretnine., a ne manje od 7.500,00 kn.
Kod prodaje posrednička naknada iznosi 3% od postignute cijene nekretnine, a ne manje od 7.500,00 kn .

Kod zamjene nekretnina naknada iznosi 3% a naplaćuje se od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je svaka strana stekla zamjenom, a ne manje od 7.500,00 kn
Kod ugovora o najmu naplaćuje se 100% iznosa mjesečne najamnine.
Kod ugovora o zakupu naplaćuje se 150% iznosa mjesečne najamnine
Posrednička satnica (usluge pribavljanja dokumentacije i savjetovanja) 250,00 Kn/h.

PRESTANAK UGOVORA
Ugovor o posredovanju se sklapa na rok od 12 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovorenih strana.

Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka ugovora ukoliko je kontakt s trećom osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora.

Ukoliko nalogodavac prije isteka ugovorenoga roka jednostavno raskine ugovor, dužan je u roko 7 ( sedam ) dana posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora.

Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, ugovorene strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove za koje inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.

Ako u roku jedne godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavac sklopi pravni posao, s osobom s kojom ga je povezao posrednik, a za koje posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom drugačije ugovoreno.

ZAVRŠNE ODREDBE
Za odnose između posrednika, agencije i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.

Za sudske sporove nadležan je Općinski  sud u Gospiću .

U primjeni od 01.04.2008.godine